Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

24 april 2013

Källkritik 1

Detta är första uppgiften i vår kurs om källkritik.


Faktafrågor om källkritik

Lär dig baskunskaper om källkritik genom att arbeta med följande frågor:
1. Vad är en källa?
2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor.
3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga
respektive muntliga källor.
4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?
5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?
6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet,
beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.
7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som
användare. Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet.
8. Vad är det för skillnad på en primärkälla och en sekundärkälla? Vilken är mest trovärdig? Varför?
9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp:
a) trovärdig
b) urkund
c) tradering
d) tendens
e) retuschering
f ) fotomontage
g) bildbehandling
10.Vem skriver artiklarna i uppslagsverkenWikipedia och Annotum?
11.Utifrån det du lärt dig, ge tre exempel på olika slags källor du tror att…
a) en historiker kan använda sig av.
b) en journalist kan använda sig av.
c) en polis kan använda sig av.

Källa: www.ne.se
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar