Här är bloggen för alla samhällsorienterade nördar.
Bloggen kommer att ta upp engagerande ämnen som kan diskuteras.
Eleverna på Karlskrona Montessori friskola kan också redovisa sina arbeten på bloggen.

4 maj 2014

Kristendomens förändring!

Inledning

Kristendomen har vi tidigare läst och då lärt oss att Judendom, Islam och Kristendom har en gemensam historia och likheterna finns i deras heliga berättelser.
Nu ska vi analysera Kristendomens förändring. Bilden på en kvinnlig präst har inte varit möjlig ur ett historiskt perspektiv men i dagens samhälle är det nu en verklighet. Det kan vi anse vara fullt naturligt men varför har det inte varit möjligt tidigare? Denna och andra frågor ska vi ställa oss när Kristendomen ska analyseras. Lycka till!

Tid:

V. 20-23

Mål:

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Huvuddragen i kristendomens historia.
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Varierande tolkningar och bruk inom kristendomen i dagens samhälle.
 • Nya religiösa rörelser som har likheter med kristendom, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
Ovanstående mål ska vi fokusera på i våra studier om kristendom. 

 1. Gå igenom målen ovan och gör en planering över vad du ska kunna, ex. tankekarta. Börja studera och samla information för att sedan kunna analysera och resonera kring ovanstående mål.
 2. Läs RE-boken s.187-227. Jobba med den studieteknik som passar dig.
 3. Sök egna källor gällande minst två av ovanstående mål. Du ska resonera kring den eller de valda källornas trovärdighet och relevans för ämnet. Ex. Varierande tolkningar och bruk inom kristendomens i dagens samhälle. Här kan man söka artiklar på www.dagen.se om synen på jungfru Maria. Läs artikeln och resonera över skribentens åsikter, vem denne är osv. Jämför källan med läroboken.
 4. Vad finns det för nya religiösa rörelser som har sitt ursprung ur kristendomen eller har likheter den? Sök via so-rummet.se.
 5. Gör en intervju med en person utanför skolan, ex. föräldrar, kusiner, mor och farföräldrar, präst, pastor osv. Försök att ge ett svar på hur religion eller annan livsåskådning kan forma en människas liv samt vilken betydelse riter har för individen. Jämför ditt svar med dina klasskamraters svar. Analysera likheter och olikheter gällande era svar.
 6. Sammanställ ditt material och skapa en affisch som visar hur kristendomen förändrats över tid och vilken påverkan den har i dagens samhälle. Du ska redovisa muntligt.

1 kommentar: